Emballagetræ (3,65 m)

- Kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser

 

Træarter

Rødgran, sitkagran, ædelgran og grandis (PIC/ABI - arter). Skovfyr, lærk og douglasgran (ANÅ). Skovfyr kun efter nærmere aftale. De enkelte træarter må blandes indenfor nævnte grupper - PIC/ABI og ANÅ.
 

Kvalitet

Stokke oparbejdet af frisk samt tørt træ uden væsentlig lagerskade, løst råd og skadelige insektangreb. Stokke med revner eller brud samt flækkede stokke må ikke forekom- me. Grene og rodudløb skal afsaves i plan med stamme- overfladen. Max. pilhøjde er 5 cm for hele stammelæng- den. 
 

Vrag

Må ikke forekomme. Hvis enkelte stykker findes i stakken, fraregnes disse på målekortet. 
 

Opmåling

Effektet opmåles i m³ efter VMF´s anvisninger. Måleskema skal vedlægges måleliste/faktura. Klarmelding skal ske sen- est 4 uger efter skovningens start ved fremsendelse af må- lelister og kort, der viser træets placering. Alle stakke mær- kes tydelig med spray (staknummer og RSS). Plastmærker må ikke anvendes. PEFC-certificeret træ påføres "PEFC" med spray.
 

Længde

3,65 m + min. 5 cm overmål for skævt snit. 

Diameter

Topdiameter min. 12 cm og max. 40 cm roddiameter.
 

Mængde 

Min. 30 m³ indenfor samme skovområde. Højst 3 læsse- steder. 
 

Oparbejdning

Stokkene skal i begge ender være renskåret. Ingen rod- træer.

 

Placering

Ved bilfast vej. Stakkene skal placeres på jævnt underlag, og der skal være fri adgang til at måle både for- og bag- side. Stakkene må ikke ligge under strømførende ledning- er, og der skal sikres tilstrækkeligt arbejdsrum for kranar- bejde. Den naturlige rute for vognmandens afhentning skal være opkappet for udhængende grene.

 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.