Afhentning af råtræ ved bilfast vej

- Beskrivelse og betingelser

Bilfast vej

Råtræ til vores savværker købes som oftest ved bilfast vej i skoven. Bilfast vej skal forstås således, at effekterne under alle vejrforhold kan afhentes med lastbil i hele træk. Det stiller særlige krav til såvel bæreevne som udformning og fremkommelighed på vejen.

 

Vejene

Vejen skal kunne bære en læsset lastbil, der vejer ca. 50 t. Grene skal opkappes, så vejens frirum min. holder 4,5 m i bredden og 4,5 m i højden. En læsset lastbil med uafkortet tømmer kan være op til 25 m lang - det stiller store krav til pladsen ved sving, vendepladser, bratte niveauforskelle etc. Vejens bredde fra kant til kant skal være min. 3,0 m og væsentlig bredere i sving.
 

Vejrforhold

Vejen skal kunne benyttes under alle vejrforhold - en lokal byge må ikke ødelægge dagsplanen for en lastbil. Husk snerydning på skovvejene - spørg evt. savværket om be- hovet. Ved ekstremt vejrlig (stormfald, kortere tøbruds- perioder) kan afhentning efter aftale sættes i bero. Regn- vejr - også længerevarende  regnperioder - regnes i Dan- mark ikke for ekstremt vejrlig. Det påhviler sælger at følge forholdene lokalt.
 

Placering

Effekterne placeres, så de skal køres kortest muligt på skovvej - uafkortet tømmer altid med roden i kørselsret- ningen eller vinkelret på vejen. Der skal være tilstrække- ligt frirum til kranarbejde i både højden og til siderne. Pla- cér ikke uafkortet tømmer mellem stående træer. Aldrig effekter under elledninger. Placér ikke effekter, hvor vejen har forringet bæreevne eller stigning, da igangsætning af en læsset bil kræver ekstra vejgreb. Sæt ikke stakke i et sving.Effekterne placeres tæt til vejens kant - ikke på vejen. Placér ikke effekter hvor der efter kort tid skal hegnes, pløjes, såes etc. Små stakke køres sammen til et samlet læssested.


Klarmelding

Sørg for, at vejen er bæredygtig før klarmelding - vedligeholdelse er billigere end reperation. Ved kørsel af store partier bør hjemkørslen følges, så evt. skader løbende kan udbedres. En god vendeplads kan ofte spare meget kørsel (slid) på skovvejene. Tilse at vejnettet er veldrænet året rundt - såvel rindende som stillestående vand slider på vejen.
 

Forudsætninger for en vellykket afhentning

Giv på forhånd besked om særlige forhold, der har betyd- ning for afhentningen. Et skovkort eller skitse med præcis angivelse af effekternes placering, kørselsretning, ind- og udkørsel samt evt. vendeplads er første forudsætning for en vellykket afhentning. Præcisér indkørsel med husnr., km-sten, skilt etc. Angiv kontaktperson/telefonnummer samt evt. oplysning vedr. låste bomme.

 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.